top of page

GDPR INFO:

Info behandlas av Mailchimp. Vi har endast informationen du ger till oss och eventuell info Mailchimp samlar in för statistik.

Din information kommer bara användas till att skicka dig information om teckningskurser av Elise Rosberg och eventuellt relevanta produkter (tex böcker) skapade av Elise Rosberg. Din inte kommer inte kommer ges till tredje part.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Vi kommer spara informationen du ger oss tills du ber oss ta bort den.

Kontaktinfo: elise.rosberg@gmail.com

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som din email. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge dig info om teckningskurser av Elise Rosberg. 
Vi har fått dina uppgifter från dig själv endast. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas tills du avregistrerar dig. 


De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Mailchimp endast. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU förutom till Mailchimp.


Personuppgiftsansvarig är Elise Rosberg, elise.rosberg@gmail.com. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på elise.rosberg@gmail.com. Du når vårt dataskyddsombud på elise.rosberg@gmail.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

bottom of page